PRAVILA PROMOCIJE

(u daljem tekstu: Promocija)

 

Promocija „SAKUPI BODOVE I OSVOJI SOPING KARTICE” odvijaće se od 29. 11. 2019. do 31. 12. 2019. uključujući i oba datuma ili do isteka zaliha poklona.

OPŠTE ODREDBE

Organizator Promocije je Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, matični broj: 07462905 (u daljem tekstu: Organizator).

Promocija će biti organizovana na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

Sledeći proizvodi i pakovanja učestvuju u Promociji (u daljem tekstu: Promotivna pakovanja): Coca-Cola u pakovanju od 0,33 litara i 0,5 litara, Coca-Cola Zero u pakovanju od 0,33 litara i 0,5 litara i Coca-Cola Zero Limun u pakovanju od 0,33 litara i 0,5 litara označeni promotivnim etiketama Discovered by Coke kampanje i promotivnim zatvaračima.

Coca-Cola je registrovani zaštitni znak koji pripada The Coca-Cola Company.

Sva (fizička) lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Promociji, izuzev lica zaposlenih, ili angažovanih na drugi način kod Organizatora, Barlan S&M d.o.o, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u Promociji, zaposlenih u prodajnim objektima koji prodaju Promotivna pakovanja, kao i članova najužih porodica napred navedenih lica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre, ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju izvrši mere provere gore navedenih činjenica, ali nije dužan da to čini.

Ova Pravila Promocije su dostupna u okviru Coca-Cola Aplikacije, kao i na sajtu www.coca-cola.rs, a učesnik ne može učestvovati u Promociji pre nego što pročita i prihvati ova Pravila.

OPŠTI USLOVI UČESTVOVANJA

Kako bi započeo učešće potrebno je da učesnik kupi Promotivno pakovanje i pronađe kod ispod zatvarača.

Učesnik će moći da unosi kodove koje pronađe ispod zatvarača Promotivnih pakovanja na svoj profil na Coca-Cola Aplikaciji (može se besplatno preuzeti sa Google Play Marketa za Android mobilne uređaje ili Apple Store Marketa za iPhone mobilne uređaje), gde će se akumulirati svi uneseni i neiskorišćeni kodovi u igri, a koji će se pri unošenju u aplikaciju konvertovati u coin-e (u daljem tekstu: novčiće), po principu:

1 kod sa Coca-Cola pakovanja = 1 novčić.

1 kod sa Zero pakovanja = 2 novčića.

 

Jedan kod može biti unet u profil na Coca-Cola Aplikaciji samo jedanput.

MEHANIZAM UČESTVOVANjA, USLOVI ZA NAGRAĐIVANJE I NAGRADE

Učesnik skuplja novčiće na svom profilu.

Kada sakupi 25 novcica, učesnik novčiće može zameniti za šoping karticu od 2.000,00 RSD, koji će biti dodeljen putem poklon kartice Reiffeisen banke, pogodne za plaćanje u radnjama i online, ali ne i za podizanje gotovog novca sa iste.

Učesnik sa jednog profila ne može osvojiti više od jednog poklona, odnosno jedne kartice od 2.000 RSD.

Dobitnik će putem notifikacije u okviru aplikacije dobiti informaciju o osvojenom poklonu, kao i link koji treba da isprati da bi dobio potpunu informaciju o podacima neophodnim za dostavu poklona na kućnu adresu. Na pratećoj stranici će biti navedeni jedinstveni kod poklona, neophodne informacije za uručenje poklona, kao i o e-mail adresa na koju je te informacije neophodno poslati. Da bi nagrada bila uručena, neophodno je da se svi traženi podaci pošalju sa e-mail adrese kojom se dobitnik registrovao na Coca-Cola Aplikacij. Podaci neophodni za dostavu poklona su ime i prezime, ulica i broj, naziv mesta, poštanski broj i broj telefona u formatu 06xxxxxxxx, bez razmaka, crtica i drugih karaktera i pobednički kod dobijen u notifikaciji. U slučaju dostavljanja nepotpunih ili netačnih ličnih podataka, poklon neće biti uručen. U slučaju da je dobitnik maloletno lice, svi podaci za dostavu poklona treba da se odnose na punoletno lice koje će primiti poklon umesto maloletnog lica. Primaoci pošiljaka su isključivo punoletna lica. Pravo na uručenje nagrade će imati lice navedeno u podacima dostavljenim na e-mail adresu nakon osvajanja nagrade i nijedno drugo lice. Uručenje nagrada biće lično.

Pokloni će biti dostavljeni na kućnu adresu najkasnije 40 dana po dostavljanju potpunih podataka za dostavu poklona. Nа dan dostave pošiljke dobitnik će biti obavešten o dostavi putem SMS poruke sa informacijama o uručenju pošiljke u tom danu. Kurir dostavlja pošiljku na naznačenu adresu i uručuje primaocu uz identifikaciju i potpis primaoca.

Ukoliko se iz opravdanih razloga pošiljka ne uruči primaocu na kućnu adresu, kurir u poštanski sandučić ostavlja „Izveštaj o prispeću pošiljke“ sa informacijom da će se pošiljka čuvati narednih pet (5) dana besplatno u najbližoj pošti, o čemu se primalac obaveštava i SMS porukom (SMS poruke kojima se primaoci obaveštavaju gde i kada mogu preuzeti svoju pošiljku, kreiraju se i šalju onog momenta kada se pošiljke zaduže za isporuku u pošti, u vremenskom intervalu od 10:00 do 19:00 časova).

Nakon isteka roka čuvanja, neuručene pošiljke se vraćaju u poštanski pregradak centralnom skladištu Pošta Srbije u Beogradu, ul. Ugrinovačka 210b, Zemun (u daljem tekstu: RPLC). Vraćene neuručene pošiljke čuvaju se u RPLC narednih mesec dana od dana prispeća i u tom periodu ih dobitnici mogu preuzeti na toj lokaciji. Nakon isteka ovog roka dobitnici gube pravo na nagrade.

Dobitnici se za osvojene nagrade mogu javiti na navedenu e-mail adresu organizatoru najkasnije do 01.03.2020.

OSTALE ODREDBE

Lične podatke o učesnicima u Promociji Organizator će koristiti isključivo za potrebe izvršenja obaveza prema dobitnicima poklona, odnosno dostave poklona na kućnu adresu. Podaci potrebni za dostavu poklona biće dostavljeni poštanskom operatoru sa sedištem na teritoriji Republike Srbije sa kojim je Organizator zaključio ugovor o isporuci poklona, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama. Podaci potrebni za izvršavanje poreskih obaveza biće dostavljeni licima koja podnose poreske prijave u ime Organizatora i nadležnoj jedinici Poreske uprave Republike Srbije. Lični podaci učesnika će biti čuvani i obrađivani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, uz preduzimanje razumnih mera fizičke i elektronske zaštite, a biće izbrisani nakon okončanja Promocije i poreskog perioda, kao i izvršavanja svih obaveza Organizatora prema učesnicima i državnim organima, u zavisnosti od toga koji momenat kasnije nastupi. Prema važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u slučaju nedozvoljene obrade podataka lice na koje se podaci odnose ima pravo da traži brisanje podataka, kao i prekid ili privremenu obustavu vršenja obrade u slučaju osporavanja ispravnosti, potpunosti i tačnosti podataka, uz pravo da takvi podaci budu označeni kao osporeni do odluke o njihovoj ispravnosti, potpunosti i tačnosti.

Besplatnim pozivom na info liniju 0800 11 22 33 potrošači mogu dobiti dodatne informacije, izraziti primedbe ili dati sugestije.

U slučaju primedbi ili reklamacija na kvalitet ili upotrebnu vrednost nagrade, dobitnici će se obratiti dobavljačima nagrada.

U slučaju da žele pomoć organizatora u ostvarivanju svojih prava, dobitnici se mogu obratiti pozivom na info liniju 0800 11 22 33 gde će dobiti dalja uputstva u zavisnosti koja je nagrada u pitanju.

Organizator neće snositi troškove u vezi sa dodelom nagrada osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima, niti snositi ili nadoknaditi troškove učestvovanja u Promociji.

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika Promocije, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

Organizator zadržava pravo da u toku trajanja Promocije uvede i dodatne poklone, kao i da definiše poseban mehanizam osvajanja i dodele, dopunom ovih Pravila.

Promocija može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora da vodi Promociju usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Promocije i razlozima isticanjem obaveštenja u okviru Coca-Cola Aplikacije. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Promociji.

 

IZMENA PRAVILA PROMOCIJE

SAKUPI BODOVE I OSVOJI ŠOPING KARTICE“

(u daljem tekstu: Promocija)

Pravila Promocije se menjaju i dopunjuju kako sledi:

Promocija „SAKUPI BODOVE I OSVOJI ŠOPING KARTICE” odvijaće se od 29.11.2019. do isteka zaliha poklona, a najkasnije do 12.12.2019. uključujući i oba datuma.

U promociji će dobitnicima biti podeljeno ukupno 542 poklon šoping kartica Reiffeisen banke u pojedinačnoj vrednosti od po 2.000,00 dinara.

Sve ostale odredbe Pravila koje nisu izmenjene ili dopunjene ovom Izmenom Pravila ostaju na snazi i nepromenjene.

O R G A N I Z A T O R

COCA-COLA HBC-SRBIJA D.O.O. ZEMUN

 

PRAVILA PROMOCIJE POSVEĆENE PREMIJERI FILMA

Star Wars: Uspon Skajvokera”

(u daljem tekstu: Promocija)

Zvaničan naziv promocije je „Star Wars: Uspon Skajvokera”.

Promocija će se odvijati u periodu od 01.12.2019. do isteka zaliha poklona, a najkasnije do 31.12.2019. uključujući i oba datuma.

Organizator Promocije je Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, matični broj: 07462905 (u daljem tekstu: Organizator).

Promocija će biti organizovana isključivo u maloprodajnim objektima Delhaize Serbia d.o.o. banera Maxi na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

U Promociji učestvuje proizvod Coca-Cola Zero pakovan u plastičnu nepovratnu bocu od i 0,5 litara koji je prepoznatljiv po promotivnim etiketama koje komuniciraju potrošačima osnovne informacije o Promociji (u daljem tekstu: Promotivno pakovanje).

Coca-Cola je registrovani zaštitni znak koji pripada The Coca-Cola Company.

Sva (fizička) lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Promociji, izuzev lica zaposlenih, ili angažovanih na drugi način kod Organizatora, Barlan S&M d.o.o, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u Promociji, zaposlenih u prodajnim objektima koji prodaju Promotivna pakovanja, kao i članova najužih porodica napred navedenih lica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre, ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju izvrši mere provere gore navedenih činjenica, ali nije dužan da to čini.

Ova Pravila Promocije su dostupna u okviru Coca-Cola Aplikacije, kao i na sajtu www.coca-cola.rs, a učesnik ne može učestvovati u Promociji pre nego što pročita i prihvati ova Pravila.

Kako bi započeo učešće potrebno je da učesnik kupi Promotivno pakovanje i pronađe kod ispod zatvarača.

Učesnik će moći da unosi kodove koje pronađe ispod zatvarača Promotivnih pakovanja na svoj profil na Coca-Cola Aplikaciji (može se besplatno preuzeti sa Google Play Marketa za Android mobilne uređaje ili Apple Store Marketa za iPhone mobilne uređaje, a takodje učesnik može koristiti i svoj postojeći profil na Coca-Cola Aplikaciji), gde će se akumulirati svi uneseni i neiskorišćeni kodovi u Promociji, a koji će se pri unošenju u aplikaciju konvertovati u galaktičke novčiće, po principu:

1 kod sa Promotivnog pakovanja = 1 galaktički novčić.

Jedan kod može biti unet u profil na Coca-Cola Aplikaciji samo jedanput.

Učesnik skuplja galaktičke novčiće na svom profilu. Nakon što sakupi određen broj galaktičkih novčića to će mu u kombinaciji sa određenim brojem dragulja (koje sakuplja na način koji će biti opisan niže) omogućiti da ih zameni za ponuđene nagrade.

Učesnici sakupljaju dragulje tako što neko od posetilaca aplikacije lajkuje i/ili podeli sadržaj koji učesnici postave na svoj profil, tako što otključavaju reči putem skeniranjem QR koda na pakovanjima i materijalima koji komuniciraju promocije. Za jedan lajk („like“) učesnici dobijaju 10 dragulja, za jedan podeljen sadržaj („share“) 50 dragulja, a za svaku otključanu reč 30 dragulja. Učesnici će takođe moći da prikupljaju dragulje i na osnovu rezultata njihovog učešća u kvizu koji će biti posvećen Promociji.

Učesnici u ovoj promociji neće moći da koriste novčiće koji se nalaze na njihovim profilima iz prethodnih promocija, niti će moći da za potrebe drugih promocija koriste galaktičke novčiće iz ove Promocije koji preostanu na nihovim profilima nakon završetka.

Ponuđene nagrade u Promociji su:

  • jedna (1) majca posvećena premijeri filma koju učesnik može kupiti za 15 galaktičkih novčića i 400 dragulja;

  • jedan (1) kačket posvećen premijeri filma koji učesnik može kupiti za 10 galaktičkih novčića i 300 dragulja.

U Promociji će učesnicima biti ukupno podeljeno 50 crnih majci, 50 sivih majci i 100 kačketa.

Nakon što kupi nagradu koju izabere za određen broj galaktičkih novčića i dragulja, učesnik postaje dobitnik i u okviru aplikacije kroz poruku će dobiti potvrdu o uspešnosti transakcije u vidu posebnog koda nagrade. Ukoliko izabere da njegova nagrada bude siva ili crna majca, Dobitnik će moći da bira i veličinu majce.

Nakon što dobitnik dobije poseban kod nagrade potrebno je da naruči isporuku nagrade tako što će prateći uputstva u aplikaciji dostaviti Organizatoru sledeće podatke:

- ime i prezime

- adresa u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije) na koju dobitnik želi da mu se isporuči poklon, koja uključuje mesto i poštanski broj, ulicu i broj

- broj telefona i

- poseban kod nagrade

Nagrade će biti dostavljane putem kurirske službe na adresu dobitnika, u roku od 40 dana od dana naručivanja isporuke poklona.

Lične podatke o učesnicima u Promociji Organizator će koristiti isključivo za potrebe izvršenja obaveza prema dobitnicima poklona. Podaci potrebni za dostavu poklona biće dostavljeni isključivo kurirskoj službi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije sa kojim je Organizator ugovorio isporuku poklona, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama. Lični podaci učesnika će biti čuvani i obrađivani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, uz preduzimanje razumnih mera fizičke i elektronske zaštite, a biće izbrisani nakon okončanja Promocije, kao i izvršavanja svih obaveza Organizatora prema učesnicima, u zavisnosti od toga koji momenat kasnije nastupi. Prema važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u slučaju nedozvoljene obrade podataka lice na koje se podaci odnose ima pravo da traži brisanje podataka, kao i prekid ili privremenu obustavu vršenja obrade u slučaju osporavanja ispravnosti, potpunosti i tačnosti podataka, uz pravo da takvi podaci budu označeni kao osporeni do odluke o njihovoj ispravnosti, potpunosti i tačnosti.

U slučaju da žele pomoć organizatora u ostvarivanju svojih prava ili dodatne informacije o Promociji, dobitnici se mogu obratiti pozivom na info liniju 0800 11 22 33.

Organizator neće snositi troškove u vezi sa dodelom nagrada osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima, niti snositi ili nadoknaditi troškove učestvovanja u Promociji.

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika Promocije, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

Organizator zadržava pravo da u toku trajanja Promocije uvede i dodatne poklone, kao i da definiše poseban mehanizam osvajanja i dodele, dopunom ovih Pravila.

Promocija može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora da vodi Promociju usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Promocije i razlozima isticanjem obaveštenja u okviru Coca-Cola Aplikacije. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Promociji.

O R G A N I Z A T O R

COCA-COLA HBC-SRBIJA D.O.O. ZEMUN